Odnosi s javnošću

U odnosima s javnošću promiču se djelatnosti i postignuća Nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa, populariziraju se temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a građani se potiču na humanitarni rad i pomoć ljudima u potrebi.

Obraćamo se:

  • volonterima – da se ohrabre i potiču na volonterski rad u skladu s načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,
  • korisnicima pomoći – da se ohrabre ljudi u potrebi da vjeruju i koriste HCK,
  • donatorima – da se privuku financijski izvori,
  • državnoj/lokalnoj vlasti – da se potakne poštovanje i potpora našim aktivnostima,
  • nevladinim udrugama – da se unaprijedi suradnja i koordinacija određenih zajedničkih programa i aktivnosti,
  • široj javnosti – da se poboljša razumijevanje i potpora našim aktivnostima, humanitarnim potrebama, prikupljanju i distribuciji pomoći.

Odluka

Službenikom za informiranje određuje se ravnateljica Strunjak Suzana, dipl.defektolog.

Kontakt: info@ckvg.hr