Zaštita osobnih podataka

Gradsko društvo Crvenog križa Velike Gorice je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Službenik za zaštitu podataka GDCK Velika Gorica je Dunja Vlašić.

Zahtjev koji podnosite Gradskom društvu Crvenog križa Velike Gorice mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili potpisan, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

 

Kako podnijeti zahtjev

Svoj zahtjev možete uputiti Gradskom društvu Crvenog križa Velike Gorice županije na sljedeći način:

a) redovnom poštom na adresu:

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VELIKE GORICE
n/p službenika za zaštitu podataka
Cvjetno naselje 16
10410 Velika Gorica, Republika Hrvatska

ili

b) e-mailom na adresu: info@ckvg.hr 

Ostvarivanje navedenih prava ispitanika omogućit ćemo vam u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka u primjerenom roku i bez nepotrebnog odgađanja.