Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, GDCK V. Gorica kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Službenikom za informiranje određuje se Suzana Strunjak.
Kontakt: info@ckvg.hr

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Velike Gorice:

  • poštom na adresu: Cvjetno naselje 16, 10410 Velika Gorica
  • elektroničkom poštom na: info@ckvg.hr

 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Zakonski okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI-GDCK Velika Gorica